Οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές δεν είναι τέλεια κατασκευάσματα, έχουν κι αυτές τα ελαττώματά τους. Ένα από αυτά ακούει στο όνομα "γεωμετρική παραμόρφωση".

 

Είδη παραμορφώσεων

Οι παραμορφώσεις αυτές οφεί­λονται στον φακό της μηχανής. Αποτελούν κοινό γνώρισμα όλων των ζουμ φακών και είναι εντονότερες στις δύο ακραί­ες εστιακές απο­στά­σεις. Μπορούμε να τις χωρίσουμε, κυρίως, σε δύο είδη:

 

Μεταφράζεται στην τάση σύγκλισης των καθέτων και οριζοντίων γραμμών προς το κέντρο τής εικόνας και παρα­τηρείται κυρίως σε τηλεφακούς.

 

Κατά την παραμόρφωση αυτή, οι κά­θετες και οι οριζόντιες γραμμές έχουν την τάση να αποκλίνουν από το κέ­ντ­ρο της εικόνας. Αντίθετα με την κυλο­ειδή, το φαινόμενο αυτό συνα­ντά­ται κυρίως σε ευρυγώνιους φακούς.

 

Υπάρχει κι ένα τρίτο είδος γεω­μετρικής πα­ραμόρφωσης, το λεγόμενο “mustache distotion”. Πρόκειται για τον συνδυασμό κυλοει­δούς και βαρελο­ει­δούς παρα­μόρφω­σης, με την πρώτη να εμφανί­ζεται στην περι­φέ­ρεια της εικόνας και την δεύτερη στο κέντρο της, και πήρε το όνομά του από την ομοιότητα του με μουστάκι.

 

Επιδιόρθωση παραμορφώσεων

Το πρόβλημα αυτό των γεωμε­τρικών παραμορφώσεων, είναι εντονό­τερο και πιο σύνηθες στους φθηνούς ζουμ φακούς, ειδικά σε αυτούς με εξαι­ρε­τικά μεγάλο εύρος εστιακών αποστά­σεων (πάνω από 4x - 5x), στις άκρες του καρέ και όταν γίνονται λήψεις θεμάτων που περιλαμ­βάνουν γεωμε­τρικά σχήματα με εμφα­νείς κάθετες και οριζόντιες γραμμές (πχ. κτήρια, πόρτες, παράθυρα) ή θαλάσσιους ορίζοντες (πχ. κατά τη φωτογράφηση ηλιοβασιλέματος).

 

 

Για τη μείωση των παραμορ­φώ­σεων, κατά τη λήψη, υπάρχουν δύο κινήσεις που μπορούν να γίνουν:

Πρώ­τον, να δοθεί προσοχή ώστε η επιλογή τής εστιακής απόστασης του φακού να μην περιλαμβάνει τα δύο ακραία εστιακά μήκη και δεύτερον, στην περί­πτωση που πραγματοποιείται λήψη θεμάτων με εμφανείς κάθε­τες και οριζόντιες γραμμές, να γίνε­ται προσπάθεια το θέμα να μην εξαπλώ­νεται σε όλο το καρέ τής εικόνας, αλλά να περιορίζεται στο κέντρο της. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, θα πρέ­­πει να αυξηθεί η απόσταση θέ­μα­­τος και μηχανής και όχι να χρησι­μο­ποι­ηθεί φακός με μικρότερο εστι­ακό μήκος.

 

Ολοκληρωτική εξάλειψη των παραμορφώσεων μπορεί να γίνει μέσω επεξεργασίας.

Λήψη πριν και μετά την διόρθωση της γεωμετρικής παραμόρφωσης
 
Φωτογραφίες: Γιώργος Μασχαλίδης